Ledenvergadering d.d. 11 maart 2020

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en opent de vergadering met een terugblik naar het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de komende periode. Zij haalt onder andere aan dat er in het bijzonder aandacht zal moeten naar het aantrekken van nieuwe bestuursleden om de verenigingsactiveiten te kunnen voortzetten.

Jaarverslag van de secretaris

Ook in het jaar 2019 is de dorpsraad weer actief geweest. Zo wordt er nog steeds is fases gewerkt aan de bostuin en begint het meer vorm te krijgen. Aankomend jaar wordt daar een struinpad aangelegd en zal er meer beplanting komen. Verder is er een nieuw informatiebord opgehangen tegen het dorpshuis aan met verlichting. Vanuit het activiteitenprogramma welke we enkele jaren geleden opgezet hebben, is er een peutergym georganiseerd. Daarnaast hebben we nog enkele andere nieuwe activiteiten mogen ondersteunen, zoals de Lees- en Schrijfclub.
Om al onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten hebben we in 2019 een vrijwilligersavond georganiseerd om hen te bedanken en hebben we de “Aerdtse Leeuw” uitgereikt aan Toon de Vries sr. voor zijn inzet voor het dorp Aerdt. We zijn samen met onze buurtdorpsraden, waarmee we regelmatig contact hebben, actief geweest rondom verschillende onderwerpen waaronder waterretentie in de Rijnstrangen, een ontwikkeling die veel gevolgen kan hebben voor de veiligheid en leefbaarheid van ons dorp. Samen met onze buurtdorpsraden zullen we een vinger aan de pols blijven houden.
Omdat de AED’s aan vervanging toe waren, hebben we in 2019 samen met de sportvereniging en kleine camping “De Rijnstrangen” drie nieuwe AED’s aangeschaft, zodat we weer helemaal up to date zijn. We hebben ook weer een bijbehorende reanimatiecursus gegeven.
Woningbouw is een kwestie van lange adem, we proberen waar mogelijk de jongeren te ondersteunen om de bouwplannen te realiseren. Er lijkt nu schot in de zaak te komen. We hopen natuurlijk dat er zo snel mogelijk gebouwd gaat worden. Al deze sociale inzet willen we natuurlijk voortzetten maar daarvoor hebben we wel hulp nodig, vooral op bestuurlijk vlak. Dit is al diverse keren aangegeven maar helaas is er nog weinig reactie, we hopen echter dat er versterking komt voor de dorpsraad en dat we al onze taken ook de komende jaren kunnen blijven uitvoeren.

Dhr. Toon de Vries jr

Bestuursverkiezing

Toon de Vries is aftredend en niet herkiesbaar. Jessica Burkhard is tussentijds afgetreden. Robert Wiggers, Willem Riesmeijer en Hans van Zoolingen hebben zich aangemeld voor het bestuur.

In later overleg zal bepaald worden wie de functie van secretaris zal gaan vervullen. Het komende jaar zal ook de focus liggen op het zoeken naar een vervanging voor de in 2021 vrijkomende voorzitters functie.

Financieel verslag

Door leden van de vereniging op te vragen bij de penningmeester.

Bijzondere besluiten:

  • De vergader momenten worden mogelijk verplaatst van een donderdagavond naar een woensdagavond. Dit omdat er in het dorp vele andere activiteiten plaatsvinden op de donderdag en het vermoeden bestaat dat daardoor veel aanloop gemist wordt tijdens de openbare vergaderingen. Over de exacte invulling van dit besluit volgt later meer informatie.
  • De contributie zal vanaf 2020 naar € 5,- per jaar worden verhoogd. Totaal €2,- daarvan wordt gereserveerd voor de activiteiten rondom en de reservering voor de AED’s in beheer van de dorpsraad.

Dit vind je misschien ook leuk...