Wat doet de dorpsraad van Aerdt eigenlijk?

En wat betekent het om vrijwilliger te zijn voor de vereniging?

Een gezond bestuur bestaat wat ons betreft uit 4 à 5 personen die het dagelijks bestuur vormen. De statuten verplichten iig 3 bestuursleden: Een penningmeester, een secretaris en een voorzitter. Deze worden verkozen voor minimaal 3 jaar, maximaal 9 jaar. Algemene bestuursleden kunnen van allerhande taken vervullen en op geheel eigen wijze de activiteiten ondersteunen of zelfs leiden. Een aspirant-bestuurslid zet zich in voor het bestuur maar is nog niet verkozen tot bestuurslid middels de jaarlijkse ALV.

Naast dat we regelmatig in gesprek zijn met overheden, andere belangenorganisaties en lokale organisaties die bij onze leefomgeving betrokken zijn, zijn we ook in het dorp actief om de leefbaarheid te behouden en te bevorderen.

De intensiteit van de inzet hiervoor gaat in vlagen. Het ene jaar heb je een aantal projecten die simultaan lopen, het andere jaar is het wat rustiger. De afgelopen drie jaar is het gas er weer even flink op gegaan voor een breed strekkend leefbaarheidsproject waarbij veel centen gemoeid waren en waaruit veel uiteenlopende projecten voortkwamen, maar die drukte is niet persé beeldbepalend. Je kunt het als bestuur zo druk maken als je zelf wil. Maar er wordt wel met regelmaat aan je getrokken door externe ontwikkelingen.

De reguliere activiteiten die steeds terugkomen, zijn de maandelijkse openbare vergaderingen en de contacten met bijvoorbeeld de gemeente. Op dit moment spelen er diverse onderwerpen waar de vinger aan de pols gehouden moet worden en waar pro-actief ingespeeld moet worden op de (politieke) besluitvorming;

Gepaste woningbouw voor Aerdt danwel CPO kansen voor de Aerdtse jongeren, de ontwikkelingen rondom de Rijnstrangen als eventueel toekomstig waterretentiegebied en de mogelijke dijkverzwaring (Waterschap Rijn en IJssel), de landelijk Energietransitie en de gemeentelijke opgave daarin – met daarnaast de particuliere initiatieven die voet aan de grond krijgen denk aan zonneparken, windmolens, waterkrachtcentrales – en de harmonisatie van gemeentelijk beleid als gevolg van de gemeentelijke fusie Rijnwaarden – Zevenaar (speeltuinen, sportparken, groene ruimte, subsidies verenigingen, evenementen, etc). Doorlopende onderwerpen die eens in de zoveel tijd terugkomen zijn de verkeersveiligheid in het dorp en de bereikbaarheid (OV) van het Eiland, het aanbod en behoud van voorzieningen en de algemene kwaliteit van de woonomgeving (van stoeptegel en straatverlichting tot onderhoud aan sociale huurwoningen).

Eens in de zoveel tijd wordt er overleg gevoerd met de andere dorpsraden van het Gelders Eiland en de nieuwe collega’s uit de nieuwe gemeente Zevenaar, wordt er halfjaarlijks overleg gevoerd met onze dorpscontactwethouder en komen we jaarlijks samen met het B&W om ook met hen overleg te voeren. Tussendoor haak je eens aan bij een informatieavond, bezoek je een ledenvergadering van o.a. de DKK en bezoek je bijeenkomsten van collega’s. Met wooncorporatie Vryleve wordt halfjaarlijks overleg gevoerd en als de noodzaak zich voordoet komen we ook in contact met andere (belangen)organisaties die in Aerdt of de directe omgeving een belang hebben. Voor Vryleve wordt in Aerdt ook het magazine rondgebracht dat elk half jaar verschijnt.

In de tussentijd ondersteunen we verschillende activiteiten door hen ruimte onder onze verenigingsparaplu te bieden, denk dan aan werkgroep ‘Zorg voor elkaar’ met hun eigen onafhankelijke activiteiten. Zij bezoeken voor ons nieuwe inwoners van het dorp met een welkomstboekje en ook wij bellen bij nieuwe inwoners aan om ze te verleiden lid te worden van de vereniging, naast dat we jaarlijks rondgaan voor de contributie.

Maar denk ook aan de ondersteuning van de jeugdcommissie met hun activiteiten en en ondersteuning van de vrijwilligers die verschillende maai- en onderhoudwerkzaamheden verrichten aan bijvoorbeeld de Jeu de Boulesbaan, speeltoestellen, grasveldjes, bostuin, etc. We hebben beheer over de speeltuinen in Aerdt waaraan verantwoordelijkheden richting de gemeente hangen en beheren drie AED’s in het dorp. Voor dit AED project moet elk jaar een reanimatiecursus worden georganiseerd en eens in de zoveel tijd organiseren we ook thema avonden om inwoners nieuws te prestenteren of samen een onderwerp groots te behandelen.

Vanzelfsprekend wordt ook jaarlijks de Algemene Ledenvergadering georganiseerd en wordt door ons een ‘Leeuw van Aerdt’ verkozen. We zorgen voor zichtbaarheid van de vereniging door een website te beheren waarop we nieuws en onze activiteiten delen en op een Facebookpagina berichten te publiceren. Ook schrijven we soms artikelen voor de krant om bepaalde onderwerpen extra te belichten.

Last but not least schrijven we halfjaarlijks een nieuwsbrief die per brievenbus bij de inwoners op de mat landt en geven we Aerdt een gezicht door de verkoop van de Aerdtse vlag én deze op de mast bij de Aerdtse Leeuw te heisen. Met al deze uitdragingen kunnen inwoners wat ons inziens nooit beweren dat ze geen idee hebben wat wij eigenlijk voor hen doen of kunnen betekenen…

En de bestuursfuncties…?

De voorzitter zorgt dat alle vergaderingen plaatsvinden, jaagt pro-actief de doelstellingen na, plant hiervoor acties en gesprekken in en is het gezicht en aanspreekpunt van de vereniging. De secretaris verzorgt voor alle uitdragingen, notulen en uitnodigingen en zorgt dat de verenigingsadministratie op orde is. De penningmeester zorgt dat de financiele zaken op orde zijn en controleert daarbij ook de inkomsten en uitgaven van de werkgroepen, vrijwilligers en commissies.

Hoe meer vrijwilligers zich inzetten voor specifieke activiteiten, hoe beter het bestuur de algehele leiding kan geven aan de vereniging. En als er genoeg bestuursleden zijn om de lasten te verdelen, is het voor ieder individueel bestuurslid goed te doen om zich voor langere tijd in te zetten voor de vereniging en het dorp. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat vrijwilligers zich positief betrokken voelen bij de vereniging en dat zij bij willen dragen aan het succes van de doelstellingen; Het behoud van de huidige kwaliteit van de woonomgeving en het gezamenlijk beter maken van de leefomgeving en alles wat daarbij hoort. Cultuur, verenigingen, groene omgeving, veiligheid, bereikbaarheid en saamhorigheid. Elke inwoners, jong of oud, kan zo’n vrijwilliger zijn en een bijdrage leveren aan dit geheel.

Heb je vragen over de activiteiten van de dorpsraad? Of wil je bestuurslid of vrijwilliger worden?

Bezoek dan eens onze vergadering, benader één van onze bestuursleden persoonlijk of stuur een berichtje naar info@dorpsraad-aerdt.nl.