Wat zijn de kerntaken van de dorpsraad?

Dagelijks bestuur

– Algemene Ledenvergadering; eenmaal per jaar, en bij wijziging statuten/bestuur
– Jaarverslag en financieel verslag (tijdens ALV)
– Secretariaat
– Contributie en ledenadministratie
– Financiele administratie
– Maandelijkse vergadering met opmaak notulen;
Bij geen input volgt annulering van de vergadering
– Administratie Stichting Bleekveld

Vrijwilligers zijn actief voor

– Onderhoud speeltuinen, voornamelijk maaiwerk
– Onderhoud Jeu de Boulesbaan
– Heisen Vlag van Aerdt bij Aerdtse Leeuw
– Onderhoud en controle AED’s
– Verkoop Aerdtse Vlag
– Onderhoud Bevrijdingsbank
– Rondgang voor verwelkoming nieuwe inkomers met Welkomstboekje
– Onderhoud website en agenda www.aerdt.info
– Sociale activiteiten rondom het dorpshuis (Zorg voor elkaar)
– Diverse bestaande projecten
– Commissie voor jeugdactiviteiten

Zij bepalen zelf in welke mate zijn zich inzetten.

En wat betekent het als het bestuur besluit tot enkel de uitvoering van kerntaken binnen de vereniging?

– Geen halfjaarlijkse nieuwsbrief voor alle inwoners
– Geen jaarlijkse AED en Reanimatie cursus
– Geen planvorming vervangingsactie AED’s (gerekend vanaf 2020: over +- 10 jaar)
– Geen ontwikkeling van een dorpsplan
– Geen jaarlijkse verkiezing ‘Leeuw van Aerdt’

– Geen online deling van voor Aerdt relevante berichten of artikelen over activiteiten op de website
– Geen aanwezigheid bij ledenvergaderingen en bijeenkomsten van andere (belangen)organisaties
– Geen aanwezigheid bij bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente, tenzij strikt noodzakelijk
– Geen actieve houding en opmerkzaamheid wat betreft zaken in de Aerdtse openbare ruimte
– Geen structureel overleg meer met commissies en inwonersgroepen
– Geen politieke bemoeienis of inspraak bij beleidsontwikkelingen gemeente Zevenaar

– Geen structureel onderhoud meer met dorpscontactpersoon of dorpswethouder, tenzij noodzakelijk
– Geen communicatiekanaal voor klachten of vragen van inwoners, mail wordt niet meer beantwoord
– Geen onderhoud meer van openbare zaken in beheer van de dorpsraad zoals de speeltuinen, tenzij strikt noodzakelijk door vrijwilligers
– Geen eigen organisatie meer of betrokkenheid bij tal van activiteiten zoals; Thema avonden, landschapsprojecten, acties rondom (verkeers)veiligheid, activiteiten van inwoners en commissies, etc

Wat zijn de bestuurstaken en hoe zijn die verdeeld?

De taken van het dagelijks bestuur bij de vereniging zijn als volgt verdeeld.

Voorzitter;

 • Bereidt en leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering
 • Is het algemeen gezicht van de vereniging, aanspreekpunt samen met de secretaris Taakverdeling hierbij naar karakter en interesse.
 • Is pro-actief op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en gemeentelijk beleid
 • Onderhoudt contact en plant structureel overleg met commissies en vrijwilligers
 • Controleert en handhaaft de doelstellingen van de vereniging
 • Bewaakt het functioneren van de organisatie dmv een (jaarlijks) gezamenlijk evaluatiemoment

Secretaris;

 • Verzorgt inkomende en uitgaande correspondentie
 • Treedt op als aanspreekpunt voor bestuur en buitenstaanders
 • Archiveert inkomende en uitgaande stukken
 • Zorgt voor tijdige verspreiding van relevante informatie onder het bestuur
 • Verspreidt vergaderstukken, verslagen en agenda onder het bestuur
 • Notuleert en legt verslag van vergaderingen, waaronder iig de ALV
  Deze taak kan overgedragen worden aan een notulist.
 • Stelt samen met de voorzitter het beleid en jaarverslag op
 • Houdt de ledenadministratie bij
  Vervangt tijdens bestuursvergaderingen de voorzitter bij afwezigheid
 • Bewaakt de inschrijving bij Kamer van Koophandel

Penningmeester;

 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekening(en)
 • Informeert het bestuur en de leden over de financiële stand van zaken
  Ontvangt voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering de kascommissie.
 • Controleert de financiële activiteiten van eventuele commissies
 • Doet en ontvangt betalingen, contributies
 • Houdt een kas- en bankboek bij
 • Maakt financieel jaarverslag op voor de Algemen Ledenvergadering
 • Bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting
 • Zet zich in voor Fondsenwerving en zoekt actief naar verwerving van financiële middelen
 • Beheert verzekeringen indien van toepassing

Vrijwilligers en commissies

Voor de vereniging zijn ook commissies actief, die binnen hun eigen bestuur beslissingen maken, en vrijwilligers die zowel structureel als incidenteel aan de vereniging verbonden zijn en in dan contact staan met het bestuur.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven