Vervolg verkeersveiligheid rondom Aerdtsedijk

In overleg met de vertegenwoordigers van dorpsraden Aerdt en Herwen met vertegenwoordigers van de gemeente Rijnwaarden op 20 april jongstleden is uitgebreid gediscussieerd over de verkeersveiligheid van de Aerdtsedijk (en ten dele de Polderdijk te Herwen). Hierbij zijn aspecten als de verkeersintentisteit besproken, maar voornamelijk de huidige toestand van de bermen en de belijning alsmede de wegversmalling en bebording.

schoolroute

Rondom deze ontwikkelingen is er met enkele ouders gesproken over welke zaken m.b.t. de veiligheid op de dijk het meest in het oog springen en hoe welke verbeteringen van de situatie noodzakelijk geacht worden om aan te pakken. Dorpsraad Aerdt heeft enkele verbetervoorstellen gedaan en inmiddels hebben we de eerste reactie van de gemeente mogen ontvangen;

 

Verkeerstelling
Na het Pinksterweekend wordt op twee locaties verkeersmeetapparatuur geïnstalleerd. Inclusief de nulmeting worden dan +- 4 weken metingen uitgevoerd. Dit om volledig inzicht te krijgen op de verkeersintensiteit en snelheid. In juli 2016 mogen we de resultaten verwachten.

Wegbelijning
De gemeente RW is momenteel druk met een gemeentebreed actieplan 2016 voor het opfrissen van de belijning. Zij stellen dan ook ons verbetervoorstel van suggestiestroken tegemoet te komen. Een suggestiestrook fungeert als ondersteunende bermenmaatregel voor gemengd verkeer, waarbij een versmallend en daarmee een snelheidsvertragend effect ontstaat. De voorrangssituatie verandert niet (het is geen fietsstrook). Uiterlijk voor 1 juli aanstaande zal de wegbelijning worden aangepast.

Aanpak verslechterde bermen
Momenteel wordt de toestand van de bermen van álle dijkwegen in de gemeente geïnventariseerd. Een uitvoeringsplan zal spoedig volgen. Gezien de staat van de bermen langs de Aerdtsedijk, al lang een doorn in het oog wat ons betreft, wordt deze met voorrang opgenomen. De tweede helft van juli staat herstel van de bermen ingepland.

Tevens heeft de dorpsraad de wenst uitgesproken tot het gericht beborden van de Aerdtsedijk totaan de rotonde, om de route van schoolgaande kinderen extra onder de aandacht te brengen. Hierover wordt later gesproken en zijn nog geen toezeggingen gedaan.

 

En verder?
We hebben de volgende actiepunten geformuleerd:

  •  t.h.v. de rotonde attenderen op overstekende kinderen en/of bij het inrijden en verlaten van de bebouwde kom te wijzen op te matigen snelheid
  • onderzoeken hoe over de gehele lengte van de Aerdtsedijk, binnen de bebouwde kom, verkeersvertragende maatregelen kunnen worden genomen met als doel de snelheid algeheel omlaag te brengen
  • eigen buurtacties inzetten en aanwonenden spreken om eigen inwoners bewust te maken van gedrag

Wordt vervolgd!

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven