Verslag brainstormavond Dorpsvisie Aerdt

Gehouden op 6 juni 2018 19:30 uur in Dorpshuis Eensgezindheid.
Aanwezigen: 37 pers.

De dorpsraad is alweer even actief met voorgaande ideeën nadat deze eerder in 2016 zijn opgehaald tijdens een vergelijkbare brainstormavond. Afgelopen woensdagavond waren de aanwezige inwoners opnieuw vrij om alle opmerkingen, wensen en ideeën die zij hadden over Aerdt te benoemen. De tafels werden verdeeld over 5 thema’s. Nadat iedereen voor elk thema zijn/haar ideeën had opgeschreven, kregen zij ieder een drietal groene stickers om daarmee de beste drie ideeën te markeren. Met succes want deze ronde leverde veelal eenduidige uitkomsten op.

De volgende thema’s kwamen aan bod, met daarbij de drie gekozen
‘beste’ ideeën/wensen per thema:

1) Wonen (algemeen)
*** Behoefte aan seniorenwoningen
*** Meer kleinere, betaalbare woningen
*** Woningen ingericht op zorg álle doelgroepen

Verder werd er gesproken over welke locaties in Aerdt zich volgens de aanwezigen het beste lenen voor woningbouw van de verschillende types. Men had ook vragen over de toekomst van het schoolterrein, de status van verdere woningbouw op de locatie Waaijakkers en er werd gesproken over de woningbouw op locatie ’t Veerhuys.

2) (Verkeers)veiligheid
*** Dijkbermen verstevigen, bv met grasbetonstenen
*** Minder drempels (kern), meer alternatieve maatregelen
*** Veilige schoolroute; passende maatregelen

Er werd uitvoerig gesproken over het uitblijven van snelheidsbeperkende maatregelen, zowel op de dijk als in de kern en het jarenlang uitblijven van handhaving op deze zaken. Er waren verschillende meningen over wélke maatregelen passend zouden zijn – maar dat ze er moeten komen was iedereen stellig over. Enkele drempels zijn idoot hoog, andere drempels worden gemist. Aanwonenden van straten waarin structureel te hard gereden wordt zijn de problemen meer dan zat. Ouders met kinderen weten zich ook geen raad meer. De dorpsraad heeft opgeroepen dat inwoners elkaar actiever aanspreken maar begrijpt dat niet iedereen daar heil in ziet.

3) Leefomgeving
*** Kroeg!
*** Openbare bankjes en tafels opknappen
*** Aanpak overlast hondenpoep en zwerfvuil

Verder wenst men hier en daar herstel van zichtlijnen en ziet graag meer markante en solitaire bomen in het landschap terug. Inwoners waren duidelijk gecharmeerd van de diverse landschapsprojecten die onlangs zijn verwezenlijkt.
De aanwezigen beklagen zich verder over het achterstallig onderhoud van al bestaande (groene) voorzieningen, de grote mate van onkruid op stoepen en in het bijzonder de staat van het openbare straatmeubilair. Ook de slechte staat van sommige straatnaambordjes, bermpalen en toeristische informatiebordjes stoort. Tevens is men de overlast van o.a. hondenpoep en zwerfafval meer dan zat. De dorpsraad roept de aanwezige verenigingsmensen op om vooral na de jaarlijkse evenementen goed na te denken over de troep die op straat achterblijft, en roept tevens de inwoners op verantwoordelijk om te gaan met de omgeving (hondenpoep, speeltuinen) en ook zelf een steentje bij te dragen aan het opruimen van afval.

4) Sociale samenhang en Verenigingen
*** Inzet jeugdcommissie
*** Aankleding dorpshuis binnen en buiten
*** Sterke ‘omni-vereniging’ waarin álle verenigenen vertegenwoordigd zijn

Er is behoefte aan een nieuwe onderhoudsploeg voor het dorpshuis en wenst men een moderner ingericht, aantrekkelijk (nieuw) dorpshuis met als het even kan een actief terras met bijbehorende openingstijden. Ook wordt er aangegeven dat er behoefte is aan bestuurlijke ondersteuning voor verenigingen en dat men graag ziet dat dorpshuis en verenigingen beter samenwerken. Agenda’s afstellen, activiteiten bundelen, etc.
De opzet van een commissie mét jeugdleden die zich voor de Aerdtse jeugd inzet valt in zeer goede aarde. De dorpsraad licht toe hier al ruim een jaar over in gesprek te zijn met leden van de voormalige ouderraad en hoopt hierover op korte termijn meer te kunnen vertellen.

5) Overig
Geen ideeën.

Wat nu?
Met de uitkomsten van deze avond kunnen we als dorpsraad onze agenda vormgeven voor de komende periode en kunnen we projecten inrichten om samen met de inwoners te realiseren. Ook zijn we voornemens een papieren dorpsvisie te formuleren, die weergeeft hoe Aerdt zichzelf over 5 tot 10 jaar ziet en wat er nodig is om tot dat ideaalbeeld te komen. We waken er hierbij voor dat de ideeën breed draagvlak vinden, binnen het gemeentelijk beleid passen én uitvoerbaar zijn.

Dit alles zal alleen mogelijk zijn met inzet van de eigen inwoners. Betrokkenheid van inwoners kan bijvoorbeeld middels het bezoeken van vergaderingen en daar ideeën te brengen en mee te praten, actief te komen helpen bij individuele activiteiten of met eigen initiatieven te komen waarbij we kunnen samenwerken.

EXTRA:

Bij voldoende belangstelling CPO woningbouw voor jongeren
Ook werd een gesprekstafel (6) ingericht voor een recente ontwikkeling, namelijk de mogelijkheid tot het realiseren van woningbouw in eigen beheer op basis van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Aan deze tafel werden de aanwezige jongeren opgeroepen een verkennend gesprek te voeren met de projectontwikkelaar over het hoe/wat/waar van dit project. Verschillende vragen zijn daarbij beanwoord: over de prijsstelling van dergelijke woningen, de mogelijkheden tot uitbreiding in de toekomst en naar behoefte bouwen in fases, de financieringsmogelijkheden en de locatie. Er bleek na deze avond serieus belangstelling te zijn om op deze manier te gaan bouwen in Aerdt.

Om hierover verder te spreken nodigt de wethouder Hans Winters alle jonge belangstellenden uit om in gesprek te gaan op woensdag 27 juni aanstaande om 18:00 uur in het gemeentehuis. Daarnaast nodigt familie Derksen en de projectontwikkelaar álle jongeren van Aerdt uit om op woensdag 20 juni aanstaande vanaf +- 19:00 uur vragen te komen stellen.